Настава

Минерално инженерство

Литература:

  1. Борис Крстев, Минерално инженерство, Рударско-геолошки факултет, Штип, 2002 
  2. Мијалче Николовски, Подготовка на минерални суровини, Рударско-геолошки факултет, Штип, 1995