Селекција и семепроизводство

Рецензирана скрипта по предметот Селекција и семепроизводство за студентите од Земјоделски факултет, УГД - Штип, Додипломски студии. Достапна на Е-Библиотека, УГД-Штип

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php