Хербологија

Сите наставни материјали за предметот Херболпгија и информации за студентите се достапни на Е-учење на УГД-Штип, Земјоделски факултет, додипломски студии, четврта година за Штип. Линкот е: https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php Read more

Semester: 

Summer

Offered: 

2017