Предавања ботаника

February 15, 2016

Предавањата по предметот ботаника во летниот втор семестар во Струмица ќе започнат на 22.02.2016 во 8 часот, а во Кавадарци на 23.02.2016 во 10 часот.

Имајте успешен летен семестар