Настава

Опис на предметот

Offered: 

2019

Опис на предметот

 

Криминологијата е посебна наука, од општествените науки, која своето место го наоѓа кај правните, односно кривично – правните науки, и покрај постојаната дилема за нејзината припадност на социолошките или правните науки.

Како теоретска и емпириска наука, врши постојано систематизирано следење на криминалитетот како општествена појава, со што успешно ги поставува насоките за негово превенирање и сузбивање.