Настава

Термален ( бањски) туризам 2013/2014

Литература:

1. Учебник од:Ташков Нако, Туристичките вредности на бањите во Р.Македонија, ДЕМУЦ,,Коле Нехтенин“-Штип, Македонска туристичка заедница, Април, 2004 година.
2. Ташков Нако, Методијески Дејан, Практикум по термален бањски туризам, УГД-Штип, 2011г.