Претклиничка мобилна протетика - парцијална протеза