Заштита на поледелски култури

Користена литература:

1. Заштита на поледелски култури (интерна скрипта). Автори: Проф. д-р. Илија Каров, Асс. м-р. Билјана Ковачевиќ
2. Фитопатологија - специјален дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев