Методи во научно истражувачката работа

Користена литература:

1. Методи во научно истражувачката работа (интерна скрипта). Автори: Проф. д-р. Илија Каров и Асс. м-р. Билјнана Ковачевиќ