Микологија

Користена литература:

1. Фитопатологија - општ дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев
2. Фитопатологија - специјален дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев
3. Микологија. Автор: Проф. д-р. М. Мунтанола Цветкович