Микробиологија на вино

Користена литература:

1. Микробиологија на вино (интерна скрипта). Автори: Проф. д-р. Илија Каров, асс. м-р. Фиданка Илиева
2. Анализа и производство на вино. Автори: Зуклин ВБ, Фугелсганг КК, Гамп БХ, Нурај ФС.