Фитопатологија

Користена литература:

1. Фитопатологија - општ дел. Проф. д-р. филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев
2. Фитопатологија - специјален дел. Проф. д-р. филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев