Фитофармација

Користена литература:

1. Фитофармација. д-р. Бранко Балтовски
2. Фитопатологија - општ дел. Проф. д-р. Филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев