Настава

Системи за квалитет и стандарди

Offered: 

2016

Задолжителна литература

  1. К. Блажев, Системи за квалитет и стандарди, ТТФ, Пробиштип, 2010 – интерна скрипта
  2. В. Чепујноска, Ѓ. Чепујноски, Основи на управувањето со квалитет, Економски факултет, Скопје, 1993.

Бизнис комуникации

Задолжителна литература

  1. Крсто Блажев, Маја Кикириткова, Интерна скрипта Бизнис комуникации, 2010
  2. Тијана Мандиќ, Комуникологија, авторско издание, Београд, 1995.
  3. Елеонора Панчевска-Николовска, Надица Костоска, Станислав Петковски, Од конкурс до интервју, МАТА, Скопје, 2004.
  4. Ерик Берн, Која игра ја играш, Матица, Скопје, 2005.