Реторика (втор циклус студии)

Основна литература за полагање на испитот

1. Авторизирани предавања од предметен професор

2. Луси Караниколова, Техники на усно и писмено изразување, Скопје, 2010

3. Аристотел, Реторика, Скопје, Македонска книга, 2002

4. Обрад Станојевиќ и Сима Аврамовиќ, Ars Retorica, Вештина беседништва, Sluzbeni list SRJ, Beograd, 2002

5. Јуриј В. Рождественски, Принципите на современата реторика, Македонска реч, Скопје, 2006

6. Zorica Tomic, Komunikologija, Cigoja, Beograd, 2005

7. Tijana Mandic, Komunikologija-Psihologija komunikacija, Beograd, 2005