Српска и хрватска книжевност (применета насока)

Основна литература за полагање на испитот

1. Авторизирани предавања од предметниот професор

2. Јован Деретик,    Историја српске књижевности,  Београд ,1983

3.Milorad Zivanicevic, Ivo Franges, Povijest hrvatske knizevnosti, Ilirizam, realizam,knj. 4 Zagreb,Matica Hrvatska, 1975

4. Виолета Пируза-Тасевска, Толкувања и вредности, Скопје, 1997

5.Ivo Franges, Povijest hrvatske knjizevnosti, Zagreb,Matica Hrvatska, 1987