Јужнословенска книжевност 1 (српска)

Основна литература за полагање на испитот

1. Авторизирано предавање од предметниот професор

2. Јован Деретиќ, Историја српске књижевности, Београд,1983

3. Милорад Павиќ, Раѓање нове српске књижевности, Београд, 1983

4. Миодраг Поповиќ, Историја српске књижевности, 1-3, Београд, 1968-1972

5. Српска књижевност у књижевној критици, Београд, 1986

6. Виолета Пирузе-Тасевска, Толкувања и вредности, Скопје, 1997