Јужнословенски книжевности во балкански контекст

Основна литература за полагање на испитот

1. Авторизирани предавања од предметниот професор

2. Антон Слодњак,  Историја словеначке књижевности, Београд, 1982

3. Јован Деретик, Историја српске књижевности, Београд, 1983

4. Игов, Светлозар,    История на българската литература през възраждането, Велико Търново, 1997

5. Ivo Franges,  Povijest hrvatske knjizevnosti, Zagreb, 1987

6. Виолета Пирузе Тасевска, Толкувања и вредности, Скопје, 1997

7. Словото – Българска виртуална библиотека (http://www.slovo.bg)