Настава

Теорија на процеси

Литература

Славко Младновиќ, Општо машинство со термодинамика, УКИМ, 1998
Славко Младновиќ, Механика на флуидите со хидротранспорт, УКИМ, 2000

Техничка заштита

Литература

  • Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова, Техничка заштита во рударството, ISBN: 978-608-4504-99-3, УГД, 2012