Проекти

МОЖНОСТИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИ ПОСЕВИ ВО ПОЛЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОPPORTUNITIES FOR GROWING A MIXED CROPS IN FIELD PLANT PRODUCTION

Апстракт         

       Во овој проект ќе се направат испитувања на голем број растителни видови со цел да се утврдат можностите истите да бидат одгледувани во здружени посеви.

        Ќе бидат опфатени растителни видови кои се претставници на житните, зрнесто - мешункастите и маслодајните растенија.