Човечки ресурси

Темини за консултации:

  • Секој понеделник во Виница, од 9.30 до 14.30 (канцеларија на професори, 2 кат)
  • Секој вторник во Штип, од 8.30 до 16.30 (канцеларија на Машински факултет, 2 кат, соба бр. 8)   
  • Секоја среда во Струмица од 9.30 до 14.30 (предавална на Машински факултет)

Related Materials