Ботаника

Задолжителна литература
1. Верица Илиева, Наталија Маркова (2009). Ботаника, интерна скрипта од предавања. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Земјоделски факултет.
2. Радмила Групче (1994). Ботаника НИО"Студентски збор" Скопје, 1994.
3. Верица Илиева, Наталија Маркова (2009). Ботаника интерна скрипта од вежби. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Земјоделски факултет.

Дополнителна литература
1. Р. Групче, Е. Лозинска (1983). Практикум по ботаника - анатомија на растенијата. Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
2 Kojić, M., Pekić, S., Dajić, Z. (2004). Botanika, Beograd.
3. Линкови: Internet directory for Botany, Botany online, The internet hypertext book, On line Biology book, Flora Europaea…….