Соопштенија

Термини за вежби по генетика

October 16, 2013

Наставен центар Штип, Кампус 2, секој вторник од 10.00 - 12.00 часот, предавална 11.

Наставен центар Св. Николе, секој вторник, од 14.00-15.30 часот, предавална 1.

Наставен центар Кавадарци, преку една среда, од 11.00-15.00 часот, предавална 4.

Наставен центар Струмица, преку еден четврток, од 11.45-14.45 часот, предавална 2.

Термини за консултации

October 15, 2013

Вторник од 10:00 - 12:00 часот, канцеларија бр. 19, Кампус 2, Земјоделски факултет - Штип.

Вторник од 13:00 - 15:00 часот, наставен центар Св. Николе. 

Среда од 10:00 - 12:00 часот, наставен центар Кавадарци. 

Четврток од 10:00 - 12:00 часот, наставен центар Струмица.