Термини за вежби по генетика

October 16, 2013

Наставен центар Штип, Кампус 2, секој вторник од 10.00 - 12.00 часот, предавална 11.

Наставен центар Св. Николе, секој вторник, од 14.00-15.30 часот, предавална 1.

Наставен центар Кавадарци, преку една среда, од 11.00-15.00 часот, предавална 4.

Наставен центар Струмица, преку еден четврток, од 11.45-14.45 часот, предавална 2.