Теорија на процеси

Задолжителна литература

1. Славко Младновиќ, Општо машинство со термодинамика, УКИМ,1998
2. Славко Младновиќ, Механика на флуидите со хидротранспорт, УКИМ, 2000