Д-р Татјана Атанасова - Пачемска, вон. проф.

Декан на Електротехнички Факултет

Кратка биографија

Канцеларија:

Штип: Кабинет бр. 34 во Кампус 2, кат II, северно крило

Телефон ++389 32 550 109

Радовиш: Кабинет на Декан

Телефон ++389 32 550 651

e-mail: tatjana.pacemska@ugd.edu.mk