Настава

Осигурување

Основна литература: Осигурување, второ изменето и дополнето издание, 2013 година од Ристо Фотов и Катерина Фотова, страни 430.

Дополнителна литература: Осигурање од Борис Марович, Нови Сад, 1997 година;

Финансиски менаџмент

Основна литература: Финансиски менаџмент, од д-р Ристо Фотов, издание 2010, Штип, и
Основи на финансиски менаџмент од Стенли Блок и Џефри Хирт, превод оа проектото на владата, 2009 година.

Математика 1

Литература

1. Татјана Атанасова – Пачемска, Математика, 2009

2. Глин Џејмс - Математика на модерен инженеринг, Преводи на Влада на Република Македонија, Арс Ламина, 2009, (поглавје: 1 (1.2), 2, 4, 7, 8 (8.1-8.5))

3. Ристо Малчески, Математика за бизнис, ФОН, Скопје, 2005.