Методика на в.о.р. по математика 1,2

Запознавање на студентите со методичките пристапи за воведување на децата во светот на математиката и нивно оспособување за реализација на воспитно-образовната работа по математика со девата од предучилишна возраст.