Методика на настава по природа и настава по општество 2

Запознавање на студентите со различните интерактивни стратегии за изведување на наставата по ПО, како и нивно оспособување за успешна реализација на наставата по ПО.