Методологија на педагошко истражување

Литература

  • Ангелеска, Г.Н. (2000) Планирање на научно-истражувачката работа, Скопје
  • Bandzur, V, Potkonjak, N. (1999) Metodologija pedagogije, Beograd; Savez Pedagoskih drustava Jugoslavije (prevedena na makedonski jazik)
  • Muzic, V. (1986) Metodologija pedagoskog istrazivanja, Sarajevo: OOUR Svjetlost
  • Мојаноски, C, (1998), Mетодологија на научно-истражувачката работа, Штип: 2-ри Август-С;
  • Практикум
  • Скрипта