Менаџмент на целосен квалитет во здравствениот сектор

Основна литература

Авторизирани предавања од проф. д-р Еленица Софијанова (е-учење)