Статистика

Литература

  • Проф. д-р.Трајче Мицески, и асистен м-р Горан Миладинов, Работни материјали, ,,СТАТИСТИКА,, 2009 год. Универзитет ,,Гоце Делчев,, Економски факултет-Штип.
  • Попоска-Тренеска, В., Попоски Г., (2001) ,,СТАТИСТИКА” ,,Киро Дандаро” Битола
  • Сотироски К., (2004), СТАТИСТИКА” Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Економски факултет” Прилеп
  • Мицески Т., Миладинов Г., (2007), ,, Збирка на решени задачи од статистика” Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, Економски факултет-Штип.