Настава

Теорија на информации

Основна литература:

  • “Elements of Information Theory“, Thomas M. Cover and Joy A. Thomas, Wiley Series in Telecommunications and Signal Processing, 2006
  • “Теорија на информации“, Татјана Улчар-Ставрова, ЕТФ Скопје, 1997

Електроника

Основна литература:

  • “Електроника“, Методија Камиловски, ЕТФ Скопје, 2002
  • “Скрипта по електроника I и II дел“, Стојан Рендевски, УГД Штип, 2008

Електротехника

Основна литература:

  • “Електротехника,“ Мирка Попниколова Радевска, Николче Ацевски, Технички Факултет-Битола, 2004
  • “Основи на електротехника II“, скрипта, Леонид Грчев, ЕТФ Скопје, 1997
  • “Основи на електротехника I“, скрипта, Леонид Грчев, ЕТФ Скопје, 1997