Настава

Методи за контрола на квалитет на вино-Втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за методите кои се користат за контрола на квалитет на вино, како и знаења за параметрите кои го одредуваат квалитетот. Запозчнавање со методите на анализа на парамтерите одговорни за квалитетот на виното.

Материјалите потребни за предметот ќе бидат објавени на е-учење веднаш по добивањето првилегија за креирање на курсеви за втор циклус.