Настава

Фонологија на англискиот јазик

Понатамопно развивање на способноста за перцепција и правилен изговор на гласовниот систем на англискиот јазик на понапреден степен, усвојување на разликите на основната поделба на изговорот во Британија, САД и Австралија; развивање на знаење и разбирање во областа на  основните фонетски класи, фонологија итн; способност за усвојување на основните граматички и фонетски структури во англискиот јазик и нивна правилна примена во напредниот вокабулар.

Содржина на предметната програма:

Фонетика на англискиот јазик

Цели на предметната програма (компетенции):

Збогатување на фондот на зборови, увежбување на говорниот јазик, совладување на разни фонетски  структури, совладување на разни модели на дијалекното изразување, изучување на изговорот на англискиот јазик со осврт на говорното подрачје; изучување на фонетската азбука и фонетска транскрипција; способност за перцепција и правилен изговор на гласовниот систем на англискиот јазик, особено во сегментите во кои се разликува од македонскиот јазик.

Содржина на предметната програма: