Информации

Васко Саздовски дипломираше во областа Воено воздухопловство, магистрираше во областа на електротехника (Мобилна роботика) и докторираше на Автономни системи (Инерцијална навигација подобрена со визија). Неговите истражувачки интереси се во Роботика, автоматика и системско инженерство. Најповеќе го интересира: Фузија на сензори и податоци, Техники на стохастичко филтрирање и естимација, Техники на стохастичко управување. 

Vasko Sazdovski holds a B.Sc degree (Military aviation studies), M.Sc. degree in electrical engineering (Mobile robotics) and PhD degree in Autonomous systems (Vision aided inertial navigation). His research interests are in Robotics, automation and systems engineering. He is particularly interested in: Sensor and data fusion, Stochastic filtering and estimation techniques, Stochastic control techniques.