БИЛАНС НА ПЛАЌАЊЕ

Основна литература:

Проф.д-р Ристо Фотов: Биланс на плаќања- скрипта, 2011 година

Дополнителна литература:

Доц.д-р Весна Георгиева Свртинов: Финансиска либерализација и финансиска стабилност, 2011 година