Европски монетарен систем и монетарна политика

Задолжителна литература

  1. Др Јован Пејковски, Европски монетарен систем и монетарна политика