МИКРОЕКОНОМИЈА

Основна литература:

Фити, Т., (2008) Економија, Економски факултет, Скопје

Дополнителна литература:

Mankiw, N.G. (2005), Microeconomics, 5th edition, New York, North