Основи на финансии

Задолжителна литература

  1. Др Ристо Фотов: Основи на финансии- второ изменето и дополнето издание, Штип, 2013 година