Доц. д-р Александар Митевски, Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип

Општ и абдоминален хирург во ПЗУ Ремедика, Скопје

Е пошта: aleksandar.mitevski@ugd.edu.mk