Пародонтологија 1

Џаиќ Д, Џукановиќ Д. Пародонтологија. Стоматолошки факултет , Београд 2006