Редовен проф. д-р Ана Миновска

Факултет за медицински науки

Катедра за болести на уста и пародонтологија 

Канцеларија бр 4

Кампус 3-  термин за консултации - секоја среда од 9.30 - 10ч во текстилно школо