Доц. д-р Билјана Ковачевиќ

Земјоделски Факултет

Катедра за Заштита на Растенијата и Животната Средина

Канцеларија:

Кампус 2 - Канцеларија 19

Телефон: 032/ 550 - 611