Комерцијална логистика

Основна литература:

(Превод од Влада): Хил, В.Л. Чарлс, (2005), Меѓународен бизнис - натпреварување на глобалниот пазар.

Дополнителна литература:

- ППП (авторизирани предавања)