Промотивни активности

Основна литература:

- Симонческа Лидија, (2005). Промотивни активности во туризмот, ФТУ, Охрид.
- ППП (презентации од курсот е-учење)

Дополнителна литература:

- Секуловска Нада, (2009). Промоција, Економски факултет, Скопје.