Доц.д-р Фиданка Илиева, Земјоделски факултет

Катедра за преработка на анимални производи

Канцеларија

Кабинет бр. 19, Кампус 2

Телефон: 032/550-620

Предмети на додипломски студии:

Микробиологија

Микробиологија на вино

Термини за консултации

Секој четврток од 12 до 14 часот,во канцаларија бр.19 Кампус 2, Земјоделски факултет - Штип

Секој вторник од 13 до 14 часот,Наставен центар Кавадарци