асс. м-р. Ѓорги Димов

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Факултет за природни и Технички науки

Катедра за Хидрологија и геотехника