Доц. Д-р  Ирена Китанова

факултет за Образовни Науки

Катедра за Методика

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 7

Телефон: 032/ 550 - 524