Асистент м-р. Петар Клетникоски

Земјоделски факултет

Катедра за наука за земјиште и хидрологија

Канцеларија:

Кабинет бр. 12 во Кампус 2
Телефон ++389 32 550 609
Работа со студенти во канцеларија: Секој понеделник, вторник и четврток од 12-13 часот